Sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học

Ngày 24/10/2023, Tổ Công Nghệ - Nghệ Thuật tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học.

Các tin khác: