Thông báo v/v đăng ký, điều chỉnh bán trú tháng 04/2023

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

BAN QUẢN LÝ BÁN TRÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                    Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: ĐĂNG KÝ, ĐIỀU CHỈNH BÁN TRÚ THÁNG 04/2023

Ban quản lý bán trú thông báo: Học sinh, phụ huynh có nhu cầu đăng ký mới, hoặc thay đổi hình thức bán trú (hình thức ăn và nghỉ trưa hoặc hình thức chỉ nghỉ trưa), hoặc điều chỉnh số buổi đăng ký bán trú, hoặc không tiếp tục tham gia bán trú…tháng 04/2023 vui lòng liên hệ trực tiếp phòng giám thị, từ thứ Hai ngày 20/03/2023 đến hết thứ Bảy ngày 25/03/2023 để được hướng dẫn và giải quyết.

Trường hợp học sinh, phụ huynh không đăng ký, điều chỉnh bán trú tháng 04/2023, thì ban quản lý bán trú sẽ tiếp tục duy trì hoạt động bán trú của học sinh như tháng 03/2023.

Lưu ý: Học sinh, phụ huynh đăng ký, điều chỉnh,… đúng thời gian quy định. Sau thời gian trên, ban quản lý bán trú sẽ không giải quyết!

Thời gian tiếp nhận và giải quyết:

Từ thứ Hai ngày 20/03/2023 đến hết ngày thứ Bảy ngày 25/03/2023

o   Buổi sáng: Từ 8g00 đến 10g00.

o   Buổi chiều: Từ 13g00 đến 16g00.

Rất mong sự hợp tác tích cực của học sinh và quý phụ huynh. Cảm ơn!

DUYỆT CỦA BGH

P.HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)
TRẦN BẢO NGỌC

TM.BQL BÁN TRÚ

PHÓ BAN

(Đã ký)

HUỲNH XUÂN THÀNH

Các tin khác: