Thông báo nộp lại thẻ ăn trưa bán trú tháng 3/2024 (Dành cho học sinh đã hủy suất ăn online hằng ngày)