Về tuyên truyền Đại hội đại biểu Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh XII, nhiệm kỳ 2023-2028 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028