Tiết thao giảng của Cô Vũ Thị Hồng Hạnh tại lớp 12CA2 theo phương pháp nghiên cứu bài học