Thông báo Học bổng Thầy Bùi Trọng Chương năm học 2024-2025