Thao giảng của tổ Lịch sử: "Phong trào yêu nước Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết chiến tranh thế giới thứ nhất", khối 11 (Cô Nguyễn Thị Lắm)

Họ và tên giáo viên giảng dạy: Cô Nguyễn Thị Lắm

Thời gian: Tiết 2, ngày 13/4/ 2021

Địa điểm: phòng D 304

Nội dung thao giảng: "Phong trào yêu nước Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết chiến tranh thế giới thứ nhất"

Giáo viên triển khai bài giảng theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua hoạt động khai thác tư liệu tranh ảnh, phim tài liệu cùng với sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh biết được cuộc đời cách mạng của các nhân vật lịch sử đương thời và những ảnh hưởng của thời cuộc đến phong trào yêu nước Việt Nam. Học sinh tóm tắt được phong trào yêu nước Việt Nam và đánh giá được đặc điểm tính chất phong trào yêu nước giai đoạn từ đầu thế kỉ XX đến hết chiến tranh thế giới thứ nhất. 

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi thao giảng.

Các tin khác: