Công văn 1156 về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên thành phố do dịch bệnh COVID 19